GMR

De Medezeggenschapraad van een school is met twee leden, een ouder en een personeelslid, vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Onderwijsgroep Amstelland. 

Het doel van medezeggenschap is te komen tot kwalitatief goede besluiten, een zo optimaal mogelijk draagvlak en het leveren van een bijdrage aan de communicatie binnen de organisatie.
In het medezeggenschapsstatuut is de structuur en organisatie van de medezeggenschap binnen de stichting vastgelegd.
De MR voert de medezeggenschap uit ten aanzien van schoolspecifieke aangelegenheden. In het MR-reglement zijn die van de MR van de betreffende school vastgelegd. De directeur van de school voert namens het bevoegd gezag het overleg met de MR terzake van gemandateerde aangelegenheden. 
 
De GMR voert de medezeggenschap uit ten aanzien van bovenschoolse aangelegenheden. In het GMR-reglement zijn de taken en bevoegdheden en is de werkwijze van de GMR vastgelegd. Het College van Bestuur voert het overleg met de GMR.
De GMR maakt een jaarplanning (lees hier de planning) en een jaarverslag (jaarverslag 2015-2016).
De vastgestelde verslagen van de vergaderingen kunt u hier lezen ( juni2016, sept2016, dec2016 )
De agenda's kunt u hier openen (sept2016, dec2016, jan2017)Met ingang van het schooljaar 2016-2017 is de GMR als volgt samengesteld.

Voorzitter:         de heer M. Bisscheroux
vice-voorzitter: de heer T. Bestman
Secretaris:       de heer O. Verheij
 
Afgevaardigden school  namens de ouders namens de leerkrachten
     
De Amstelschool mevrouw M. Oosterman en de heer B. Breuk mevrouw M. Lettinga
De Cirkel mevrouw L. Delemarre mevrouw M. vd Avoird
De Horizon de heer J. P. Ketel de heer O. Kos
Brede school Omnibus de heer E. Kuilboer mevrouw I. Vrolijk
Karel Eykman School de heer R. Buitenwerf mevrouw A. Christiaanse
Het Kofschip mevrouw C. de Winter vacature
     
Brede School Rembrandt mevrouw W. de Koning mevrouw J. Koolhaas
Het Palet-Zuid de heer M. Bisscheroux mevrouw S. Beckman
     
Roelof Venema School mevrouw S. Koole mevrouw H. de Jong
De Triangel mevrouw M. Veldhoven de heer T. Bestman
Willem-Alexanderschool de heer T. Botter mevrouw C. de Bruyn

De vergaderingen van de GMR worden gehouden in het stafbureau op Bouwerij 102 in Amstelveen.

Het postadres van de GMR is:
 
GMR Onderwijsgroep Amstelland
Postbus 9188
1180 MD Amstelveen

 
Het e-mailadres: gmr@onderwijsgroepamstelland.nl

Klik op het slotje om in te loggen
Lees de
strategische agenda