Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) is belast met het houden van toezicht op het bestuur zonder bestuurlijke verantwoordelijkheid te dragen. De RvT beschikt over verschillende instrumenten om de taken uit te voeren. Een aantal in wet en statuten opgesomde besluiten van het College van Bestuur zoals begroting, jaarverslag, strategisch beleidsplan vergen de goedkeuring van de RvT.
In het toezichtkader is vastgelegd op welke vragen de RvT antwoord verlangt om het bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie te kunnen beoordelen.

De leden van de RvT beschikken over specifieke deskundigheden om het College van Bestuur te kunnen adviseren.

De Raad van Toezicht stelt zich voor:
lees meer ... (v.l.n.r.)

de heer K.D. (Klaas Dirk) Bruintjes
mevrouw A. (Adri) van der Wind
mevrouw R. (Ria) Jochems
de heer R. (Ruud) Klunder
mevrouw H. (Hetty) Lieftink, voorzitter


Raad van Toezicht
Lees de
strategische agenda